VALDUVIS als innovatieve tool voor duurzaamheidsbeoordeling

De VALDUVIS-tool biedt een innovatieve manier om de duurzaamheid van een visserij te evalueren aan de hand van officiële data die verkregen worden uit het elektronisch logboek. Via parameters die rechtstreeks uit het logboek komen, worden indicatoren berekend die een genuanceerd beeld geven van de duurzaamheid van een vistrip, een vaartuig of een groep vaartuigen. De resultaten worden gevisualiseerd in een duurzaamheidsster.

De aanpak van VALDUVIS is innovatief omwille van vier redenen:

Gebruik van officiële en gecontroleerde visserijgegevens

VALDUVIS doet een beroep op officiële en gecontroleerde gegevens (o.a. het elektronisch logboek) om duurzaamheidsscores te berekenen. Dit gebeurt per visreis, zodat verschillen in duurzaamheid heel nauwkeurig kunnen worden opgemeten en door de vissers kunnen worden begrepen. Dit systeem is bovendien snel, wat toelaat om scores beschikbaar te maken kort na het aanlanden van de vis.

Participatie

Zowel bij de ontwikkeling van de VALDUVIS-tool als bij het proces naar de vermarkting (visserij verduurzaamt) werd heel veel aandacht besteed aan ‘stakeholderparticipatie’. Tijdens de ontwikkeling van de tool werden verschillende werksessies en vergaderingen georganiseerd. De verschillende meningen en visies werden gedocumenteerd en zo goed mogelijk geïncorporeerd in het ontwerp van de tool.

Voor de vermarkting werd een nauwe samenwerking opgezet met de Redercentrale en worden alle deelnemende reders uitgenodigd voor individuele gesprekken met het VALDUVIS-team van het ILVO.

Ook tijdens verdere stappen blijft de interactie met de verschillende stakeholders een belangrijk onderdeel van het proces.

Meerdere toepassingen

De VALDUVIS-tool kan eenvoudig worden aangepast aan de noden van de eindgebruiker (visverwerker, groothandelaar, supermarkt, overheid, onderzoeker, consument, etc.). Het gaat hierbij vooral om de communicatiestrategie die kan worden aangepast. De huidige toepassingen zijn gericht op vissers (leerinstrument) en op visserijorganisaties, overheid en onderzoekers (monitoringsinstrument).

Een totaalbeeld

De VALDUVIS-tool geeft een holistisch beeld weer van de duurzaamheid in de visserij (ecologische, sociale en economische duurzaamheid). Beoordeling op verschillende niveaus (visreis, vaartuig, vlootsegment en vloot) laat ons toe om tegelijkertijd op verschillende fronten te werken; van de beoordeling van een partij vis tot het opvolgen van de duurzaamheid van de Vlaamse visserij in de tijd.